VJ Academy Hamburg

01. Camera Basics

VJ Academy Hamburg

02. Angles & Sequences

VJ Academy Hamburg

03. Edit: first steps